GDPR

PREHLAŠENIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu súkromných a osobných údajov považujeme za svoju prvoradu povinosť. V tomto dokumente nájdete základné informácie o spracovaní osobných údajov fyzických osôb, které s nami uzatvorili kúpnu zmluvu na výkup zberového papiera a prehľad hlavných princípov spracovania a ochrany osobných údajov v spoločnosti Green Recycling s.r.o.

1. Kto je správca osobných údajov?

Správcom osobných údajov je spoločnosť Green Recycling s.r.o., IČ: 46 805 664, so sídlom Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava, Slovenská Republika (ďalej len „Green Recycling s.r.o.“). Kontaktovať nás môžete na tel. č. +420 775 721 725, alebo e-maili horacek[at]green-recycling.sk.

2. Aké osobné údaje spracovávame?

Pre účely uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy na výkup zberového papiera spracovávame:
identifikačné údaje: meno, priezvisko, prípadne obchodné meno (firma), IČ, sídlo, prípadne adresa pre doručovanie;
kontaktné údaje: telefón, e-mail;
číslo bankového účtu: ide o údaj potrebný pre vyplatenie kúpnej ceny;
údaje týkajúce sa dodávok zberového papiera: typ a množstvo predávaného materiálu a termín uskutočnenia jednotlivých dodávok materiálu. Dodávky od jednotlivých dodávateľov vyhodnocujeme formou prehľadu mesačných obratov spracovávaného pre interné potreby spoločnosti;
údaje zo vzájomnej e-mailovej komunikáce.
Ak s nami komunikujete ako zástupca právnickej osoby, spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktné údaje na základe našho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v uzatvorení a plnení kúpnej zmluvy na výkup zberového papiera s osobou, ktorú zastupujete.

3. Prečo osobné údaje spracovávame a na akom právnom základe? Ako dlho  budú osobné údaje uschovávané?

Základným účelom spracovania osobných údajov je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy na výkup zberového papiera. Bez poskytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy. Právnym základom je tak plnenie zmluvy. Na tomto právnom základe osobné údaje spracovávame po dobu trvania tejto zmluvy.
Osobné údaje ďalej spracovávame po dobu 5 rokov počínajúc koncom účtovného obdobia, ktorého sa týkaju. Účelom a právnym základom tohto spracovania je plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zákona č. 563/1991 Sb., o účtovníctve.

4. Komu osobné údaje odovzdávame?

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, prípadne obchodné meno (firma) a údaje týkajúce sa dodávok odovzdávame v rámci skupiny podnikov, do ktorej Green Recycling s.r.o. patrí. Právnym základom tohto odovzdávania je oprávnený záujem na odovzdaní v rámci skupiny podnikov pre vnútorné administratívne účely. Osobné údaje nebudú v žiadnom prípade odovzdané mimo priestor Europskej unie.

5. Čo robíme pre bezpečnosť vašíh osobných údajov?

Urobili sme všetky technické a organizačné opatrenia potrebné k tomu, aby sme zaistili dostatočnú ochranu spracovávaných osobných údajov, a to s prihliadnutím k povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracovania i k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobodu fyzických osôb.
Aplikujeme systém riadiacich a kontrolných postupov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému, alebo náhodnému prístupu k údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, a ako aj  k inému zneužitiu údajov

6. Aké máte v súvislosti zo spracovánim osobných údajov práva?

V súvislosti zo spracovaním osobných údajov vám patria všetky práva podľa platných právnych predpisov (od 25. mája 2018 sa jedná najmä o obecné nariadenie o ochrane osobných údajov č. 2016/679, teda tzv. GDPR). Podľa tohto nariadenia máte následujúce práva:

• právo na prístup k osobným údajom;
• právo na opravu a doplnenie;
• právo na výmaz;
• právo na obmedzenie spracovania;
• právo vzniesť námietku;
• právo na prenositelnosť;
• právo podať stažnosť.

6.1. Právo na prístup

Na otázku vám povieme, či spracovávame nejaké osobné údaje týkajúce sa vašej osoby. Pokiaľ áno, potom vám povieme hľavne účel tohto spracovania, kategórie týchto osobných údajov, kategórie príjemcov, či plánovanú dobu uloženia. Za predpokladu, že nebudú  tieto práva a slobody iných osôb, vám bezplatne poskytneme kópiu spracovávaných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Za ďalšie kópie však už môžeme účtovať primeraný poplatok odpovedajúcí našim administratívnym nákladom.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali vašu totožnosť za účelom overenia vašej identity. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme  zamedzili prístupu neoprávnených osôb k vaším osobným údajom.

6.2. Právo na opravu a doplnenie

Môžete nás požiadať o opravu nepresných údajov, ktoré sa týkaju vašej osoby. Ďalej máte právo odovzdať nám doplňujúce osobné údaje, pokiaľ sú potrebné.

6.3. Právo na výmaz

Môžete se na nás obrátiť s požiadavkou na vymazanie osobných údajov. Vaše osobné údaje nemusíme vymazať napr. vtedy, pokiaľ by sme ich potrebovali pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, alebo pokiaľ by nám spracovanie tohto údaja ukládali právne predpisy. Týchto výnimiek je viac a nájdete ich všetky v článku 17 odst. 3 GDPR.

6.4. Právo na obmedzenie spracovanie

Na Vašu žiadosť obmedzíme spracovanie osobnýích údajov, pokiaľ:

• máte za to, že nami spracovávané údaje týkajúce sa vašej osoby sú nepresné. Takéto spracovanie potom obmedzíme do doby, kým overíme presnosť týchto osobných údajov;
• spracovanie je protiprávne, ale vy odmietnete výmaz osobných údajov a miesto toho požiadate o obmedzenie ich použitia;
• my už nebudeme osobný údaj potrebovať pre naše účely, ale Vy ich budete požadovať pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
• ste z osobných dôvodov (tj. z dôvodu vyplývajúcích z Vašej konkrétnej situácie) vzniesli námietku proti spracovaniu, ktoré by sme opierali o náš oprávnený záujem. Takéto spracovanie osobných údajov sme potom povinní obmedziť do doby, až bude overené, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašími osobnými dôvodmi (tj. dôvody vyplývajúce z Vašej konkrétnej situácie).

V  prípade obmedzenia spracovania môžeme tieto osobné údaje len:

• uložiť
• ďalej spracovávať s Vaším súhlasom,
• ďalej spracovávať z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
• ďalej spracovávať z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodu dôležitého verejného záujmu EU alebo členského štátu.

6.5. Čo to znamená, že mám právo vzniesť námietku?

Pokiaľ by sa v konkrétnom prípade jednalo o spracovanie osobných údajov, ktoré by boli nevyhnutné pre účely nášho oprávneného záujmu (teda nie o spracovanie na základe súhlasu, pre plnenie zmluvy, apod.) môžete z dôvodov týkajúcích sa vašej konkrétnej situácie vzniesť proti takémuto spracovaniu námietku. Pokiaľ nedokážeme, že náš oprávnený záujem na konkrétnom spracovani prevažuje nad vašimi záujmami alebo práva a slobodami, také spracovanie ukončíme.

6.6. Právo na prenositeľnosť

Máte právo na prenositeľnosť osobných údajov. Pokiaľ je spracovanie založené na vašom súhlase alebo je potrebné pre plnenie uzavretej  zmluvy a prevádza sa automaticky, máte podľa článku 20 GDPR právo od nás získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Žiadosti však nie je možné vyhoveť, pokiaľ by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb.

6.7. Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.sk)

7. Ochrana súkromia a deti

Naše obchodné aktivity nie sú zameriavané na osoby mladšie ako 18 rokov.

8. Ako môžu uplatniť svoje práva? Kde se môžu obrátiť s dotazom?

Pokiaľ máte aké koľvek dotazy, môžete sa na nás kedy koľvek obrátiť, a to písomne na adresu GREEN RECYCLING s.r.o., areál Austrian Recycling / Vídeňská 125A, 619 00 Brno, Česká republika, na e-mail horacek[at]green-recycling.sk, alebo na tel.č. +420 775 721 725.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom, či iných práv môžeme požadovať, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali vašu totožnosť za účelom overenia vašej identity. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k vašim osobným údajom.

 

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

A) NÁVŠTEVA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

Pri návšteve našej webovej stránky neuchovávame na našich internetových serveroch žiadne Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu. Kvôli lepšiemu využívaniu našej webovej stránky je však výhodné, ak sú dočasne uchovávané protokolové súbory a cookies a to je dôvod, prečo Vás na našej webovej stránke žiadame o súhlas. Nie ste povinný/á poskytnúť takýto súhlas a budete môcť túto webovú stránku využívať i bez jeho poskytnutia, v niektorých prípadoch však môžete pocítiť určité obmedzenia pri využívaní našej webovej stránky.

 

B) SÚHLAS S UCHOVÁVANĺM A POUŽĺVANĺM PROTOKOLOVÝCH SÚBOROV A S POUŽĺVANĺM COOKIES

1. Ak poskytnete Váš výslovný súhlas s uchovávaním a používaním protokolových súborov a cookies, naše internetové servery budú dočasne uchovávať informácie o každom prístupe k protokolovému súboru. Na základe toho budú zhromažďované a uchovávané nasledujúce údaje:

• IP adresa žiadajúceho počítača
• Dátum a čas prístupu
• Názov a URL stiahnutého súboru
• Množstvo prenesených dát
• Informácie o tom, či bola požiadavka úspešná (kód statusu HTTP)
• Informácie o použitom prehliadači a operačnom systéme
• Webová stránka, z ktorej sa prístup uskutočňuje

Právny základom pre uchovávanie týchto údajov je náš legitímny záujem, pretože takéto údaje slúžia najmä na riadnu prevádzku servera a bezpečnostného systému (článok 6 (1) (f) GDPR).

Okrem toho, ak poskytnete svoj súhlas, naša webová stránka používa i cookies (viac informácií nájdete nižšie v časti Pravidla pre používanie cookies).

Zhromaždené údaje sú spracúvané kvôli tomu, aby umožnili využívanie webovej stránky (vytvorenie pripojenia), kvôli bezpečnostnému systému, technologickej správe sieťovej infraštruktúry a kvôli anonymizovanému štatistickému posúdeniu používania a optimalizácie našich internetových stránok.

Zhromaždené údaje sú uchovávané maximálne počas obdobia 38 mesiacov.

V tomto kontexte by sme radi zdôraznili, že IP adresy budeme posudzovať len interne, napríklad v prípade útoku na našu sieťovú infraštruktúru.

2. Údaje, ktoré boli uložené pri Vašej návšteve našich internetových stránok budú poskytnuté tretím stranám len v tých prípadoch, kedy sme povinní ich poskytnúť v zmysle zákona alebo na základe rozhodnutia súdu alebo ak je takéto poskytnutie nevyhnutné kvôli uplatňovaniu práv a trestnému stíhaniu v prípade útoku na našu internetovú infraštruktúru. Údaje nesmú byť poskytnuté na iné nekomerčné alebo komerčné účely.

3. V súvislosti s uloženými protokolovými súbormi nevykonávame všetky operácie spracúvania len my sami, ale spoliehame sa i na podporu našich starostlivo vybraných a spoľahlivých partnerov (= sprostredkovateľov údajov), t. j. ITBH, Proclane Commerce GmbH a Honico eBusiness GmbH. Títo sprostredkovatelia údajov zaisťujú ochranu Vašich osobných údajov prostredníctvom náležitých a najmodernejších technických a organizačných opatrení. Naši partneri nesmú používať poskytnuté osobné údaje na iné účely než sú tie, na ktoré ich dostali.

4. Pravidlá používania cookies
Ak poskytnete Váš výslovný súhlas s uchovávaním a používaním protokolových súborov a cookies pri návšteve našej webovej stránky, naše webové stránky budú využívať cookies i v niektorých ďalších prípadoch okrem tých, ktoré sú uvedené v bode A. Slúžia na to, aby boli naše internetové služby priateľskejšie voči užívateľom a efektívnejšie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Údaje sú zhromažďované a uchovávané v anonymizovanej alebo pseudonymizovanej forme.

Po prvom kontakte s webovými stránkami sú na termináli užívateľa vygenerované nasledujúce cookies:

Pred prihlásením:

• Jazyk (jazykový parameter) = platný do konca návštevy
• ROUTEID (parameter pre loadbalancer) = platný do konca návštev

Po prihlásení

• sid (parameter návštevy) = platný do konca návštevy
• sid key (parameter návštevy) = platný do konca návštevy

Nasledujúce cookies sú nastavené počas návštevy webovej stránky

• fe_typo_user (cookie návštevy) Typo3 cookie, platný pre celú stránku
• resolution (cookie návštevy) Typo3 cookie, platný pre celú stránku
• cookieAgree (cookie „žiadna návšteva“) Typo3/JavaScript cookie, ak je akceptovaný cookie banner, životný cyklus 2 týždne. Tento cookie bude vytvorený, len ak je aktivovaný cookie banner.

Po vstupe na webovú stránku vytvorí Google Analytics nasledujúce cookies:

• _ga: (Google Parameter), životný cyklus 2 roky
• _gid: (Google Parameter), životný cyklus 24 hodín
• _gat: (Google Parameter), životný cyklus 10 minút

V nastavení Vášho prehliadača môžete definovať, či majú byť cookies vytvárané alebo nie. Príslušným nastavením môžete zabrániť vytváraniu cookies; radi by sme však zdôraznili, že v takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

5. Používanie Google Analytics
Táto webová stránka využíva Google Analytics – službu internetovej analýzy od spoločnosti Google Inc.

I Google Analytics využíva cookies, textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho využívania webovej stránky. Informácie o Vašom využívaní webovej stránky generované cookies (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené na server spoločnosti Google v Spojených štátoch a budú uchovávané na tomto serveri. Google použije tieto informácie na posúdenie toho, ako využívate webovú stránku, na vypracovanie správ o aktivitách webovej stránky pre prevádzkovateľov stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s webovou stránkou a internetom. Google prenesie takéto informácie tretím stranám v relevantných prípadoch, ak to bude nevyhnutné v zmysle zákona a to len do takého rozsahu, do akého tretie strany spracúvajú takéto údaje v mene spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade neprepojí Vašu IP adresu s inými údajmi uchovávanými spoločnosťou Google.

Príslušným nastavením Vášho prehliadača môžete zabrániť vytváraniu cookies; radi by sme však zdôraznili, že v takom prípade sa môže stať, že nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google získavať zhromaždené údaje a spracúvať ich tak, že si stiahnete a nainštalujete relevantný plugin pre prehliadač z adresy https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Dalšie informácie o podmienkach používania a pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa ochrany súkromia získate, ak kliknete na nasledujúce linky:

https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=de
https://www.google.de/intl/de/policies/

Spoločnosť Google Inc. je certifikovaná zmysle Dohovoru o ochrane súkromia medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Tento certifikát nájdete tu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

C) PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Navyše uvádzame i nasledujúce práva, ktoré majú dotknuté osoby v zmysle GDPR v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov:

• Právo na informácie of prevádzkovateľa údajov o osobných údajov dotknutých osôb v zmysle článku 15 GDPR
• Právo na opravu v zmysle článku 16 GDPR
• Právo na vymazanie v zmysle článku 17 GDPR
• Právo na obmedzenie spracúvania v zmysle článku 18 GDPR
• Právo na prenositeľnosť osobných údajov v zmysle článku 20 GDPR
• Právo namietať proti spracúvaniu v zmysle článku 21 GDPR

Okrem toho majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na webovú stránku Úradu na ochranu osobných údajov, ktorú nájdete na tejto adrese https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

D) PREPOJENIA NA INÝCH POSKYTOVATEĽOV

Naše webové stránky môžu obsahovať prepojenia na iných poskytovateľov a prepojenia na naše stránky v sociálnych médiách. Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na webové stránky a služby, ktoré sú našim vlastníctvom a ktoré prevádzkujeme. Nemáme žiaden vplyv na externé prepojenia, ktoré vyplynú z našich služieb. Nie sme zodpovední za to, či poskytovatelia alebo prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií plnia zákonné požiadavky o ochrane osobných údajov.

 

E) TECHNICKÁ OCHRANA ÚDAJOV

Zavádzame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále a pravidelne vylepšované v súlade s technologickým pokrokom.

 

F) PLATNOSŤ A NAJNOVŠIA VERZIA VYHLÁSENIA O OCHRANE SÚKROMI

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je aplikovateľné priamo a nahrádza všetky predchádzajúce vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vyhradzujeme si právo toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov zmeniť, ak to budeme považovať za nevyhnutné a/alebo účelné.

GREEN RECYCLING s.r.o. | Vlčie hrdlo 1, SK-821 07 Bratislava | +420 775 721 725 | office@green-recycling.sk

Konateľ: Dušan HORÁČEK | Impresum | GDPR | VOP

GREEN RECYCLING s.r.o. | Vlčie hrdlo 1, SK-821 07 Bratislava |
+420 775 721 725 | office@green-recycling.sk
Konateľ: Ing. Dušan HORÁČEK | Impresum | GDPR | VOP
GREEN RECYCLING s.r.o. |
Vlčie hrdlo 1, SK-821 07 Bratislava |
+420 775 721 725 | office@green-recycling.sk
Konateľ: Ing. Dušan HORÁČEK |
Impresum | GDPR | VOP
TOP